Ochrona środowiska

ziemia na ręce

Jednym z obszarów zainteresowania naszej formy jest tak zwana Zielona Energia czyli odnawialne źródła energii w skrócie OZE. Dzięki swoim kontaktom w Polsce i za granicą FHU „MN” jest w stanie pomóc i przeprowadzić cały proces inwestycyjny poprzez wszystkie etapy.

Z uwagi na ostatnie deregulacje w części sektora elektronergetyki w Unii Europejskiej, które przyczyniły się do sporych utrudnień w zakresie procedur i ich ujednolicenia w tzw. Zielonej Energetyki (elektrownie wiatrowe, energetyka wodna, energetyka biogazowa, evergetyka słoneczna). To spowodowało, że procedury zarówno prawne jak i administracyjne dalekie są do przejrzystości i obiektywności. Jednocześnie procedury administracyjne i plany zagospodarowania przestrzennego, których potencjalni inwestorzy powinni przestrzegać, stanowią jedną z największych przeszkód w rozwoju projektów związanych z energią odnawialną.

ENERGETYKA WIATROWA

Proces inwestycyjny Proces inwestycyjny związany z budową elektrowni wiatrowej jest dość skomplikowany i trwa najczęściej kilka lat. Wynika to głównie z faktu konieczności spełnienia wielu istotnych wymagań formalno - prawnych, które dotyczą nie tylko sfery budowlanej ale i współpracy z siecią elektroenergetyczną. Cechą charakterystyczną inwestycji w energetykę wiatrową jest wysoka kapitałochłonność i niskie koszty bieżącej eksploatacji. Wysokie nakłady kapitałowe bezpośrednio wiążą się z zaawansowaną technologią produkcji turbin wiatrowych.

Generalnie cały proces można podzielić na następujące etapy:
 • Etap - KONCEPCYJNY
  1. Wyszukanie lokalizacji.
  2. Wstępna analiza wietrzności.
  3. Analiza ograniczeń środowiskowych.
  4. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych.
  5. Analiza uwarunkowań społecznych.
 • Etap - ADMINISTRACYJNO - PRAWNY
  1. Uzyskanie praw do terenu pod inwestycję.
  2. Szczegółowe pomiary siły wiatru.
  3. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.
  4. Uzyskanie decyzji środowiskowej.
  5. Uzyskanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  6. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci od Operatora i podpisanie umowy przyłączeniowej.
  7. Wykonanie projektu budowlanego farmy wiatrowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Etap - FINANSOWY
  1. Przygotowanie inżynierii finansowej.
  2. Umowy na sprzedaż energii i świadectwa pochodzenia.
  3. Uzyskanie współfinansowania.
 • Etap - REALIZACYJNY
  1. Wybór dostawcy turbin.
  2. Wybór wykonawców robót.
  3. Realizacja inwestycji.
  4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  5. Rozruch technologiczny.
 • Etap - EKSPLOATACJA ELEKTROWNI
  1. Zarządzanie eksploatacją.
  2. Optymalizacja produkcji.

ENERGETYKA WODNA

Proces inwestycyjny Budowa elektrowni wodnej jest bardzo trudnym zadaniem. Przy realizacji projektu należy wziąć pod uwagę zagadnienia obejmujące wiele dziedzin nauki: hydrotechnikę, hydraulikę, inżynierię, mechanikę, inżynierię środowiska, architekturę, prawo i ekonomię. Są one niezbędne na różnych etapach inwestycji, począwszy od wyboru lokalizacji, aż do momentu uruchomienia elektrowni i jej eksploatacji.

Proces inwestycyjny budowania elektrowni wodnej, dzieli się na następujące po sobie etapy:
 • Etap - KONCEPCYJNY
  1. Wybór lokalizacji - badanie topografii i geomorfologii terenu.
  2. Ocena zasobów wodnych i potencjału hydroenergetycznego.
  3. Analiza oddziaływań na środowisko.
  4. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych.
  5. Analiza uwarunkowań społecznych.
 • Etap - PRAWNO - ADMINISTRACYJNY
  1. Uzyskanie praw do terenu.
  2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  3. Uzyskanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
  5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Etap – FINANSOWY
  1. Szczegółowa ocena ekonomiczna projektu.
  2. Przygotowanie inżynierii finansowej.
  3. Uzyskanie współfinansowania.
  4. Ubezpieczenia - od etapu budowy poprzez eksploatację.
 • Etap - REALIZACYJNY
  1. Wykonawstwo robót budowlanych.
  2. Dostawa i montaż maszyn, urządzeń i wyposażenia.
  3. Rozruch mechaniczny i technologiczny.
 • Etap - EKSPLOATACJA ELEKTROWNI
  1. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  2. Uzyskanie koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.
  3. Umowy sprzedaży energii i świadectw pochodzenia.
  4. Zarządzanie eksploatacją.
  5. Optymalizacja produkcji.

ENERGETYKA BIOGAZOWA

Proces inwestycyjny Przygotowanie inwestycji służącej produkcji i wykorzystaniu biogazu to zadanie bardzo złożone, jak również wymagające specjalistycznej wiedzy. Dlatego też, istotny jest tu etap koncepcyjny, podczas którego należy dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne rozwiązania pod kontem celowości technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Umożliwi to w znaczącym stopniu zminimalizować ryzyko inwestycyjne i uzyskać optymalną efektywność.

Proces inwestycyjny budowania biogazowni dzieli się na następujące etapy:
 • Etap -KONCEPCYJNY
  1. Analiza możliwości pozyskania substratów.
  2. Ocena własnej lub wybór zewnętrznej lokalizacji.
  3. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych.
  4. Analiza uwarunkowań środowiskowych.
  5. Analiza opcji technologicznych.
  6. Wstępna analiza opłacalności.
  7. Studium wykonalności ( dla dużych biogazowni).
 • Etap ADMINISTRACYJNO - PRAWNY
  1. Wybór formy prawnej inwestycji.
  2. Uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności dla budowy biogazowni.
  3. Zawarcie umów (przynajmniej przedwstępnych) na dostawę odpowiedniej ilości substratów.
  4. Uzyskanie praw do terenu.
  5. Uzyskanie decyzji środowiskowych.
  6. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.
  7. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci.
  8. Przygotowanie projektu budowlanego ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami.
  9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  10. Wybór dostawców technologii i generalnego wykonawcy, podpisanie umowy na wykonanie instalacji.
  11. Zawarcie niezbędnych umów związanych z budową, przyłączem do sieci i zapewnieniem substratów.
 • Etap -FINANSOWY
  1. Przygotowanie inżynierii finansowej.
  2. Umowy na sprzedaż energii i świadectw pochodzenia.
  3. Uzyskanie współfinansowania.
 • Etap - REALIZACYJNY
  1. Roboty przygotowawcze i ziemne.
  2. Roboty budowlane.
  3. Dostawa i montaż maszyn, urządzeń i wyposażenia.
  4. Zapewnienie substratu służącego do "zaszczepienia" procesu.
  5. Zapewnienie dostaw energii cieplnej do podtrzymania procesu przed uruchomieniem kogeneratora.
  6. Rozruch mechaniczny i technologiczny.
  7. Rozruch kogeneratora i próby ruchowe.
  8. Rozpoczęcie normalnej pracy instalacji.
 • Etap -EKSPLOATACYJNY- OPTYMALIZACYJNY
  1. Normalna eksploatacja instalacji.
  2. Osiągnięcie projektowej zdolności produkcyjnej.
  3. Zapewnienie dostaw substratów w odpowiedniej ilości i jakości.
  4. Zapewnienie odbioru dla produkowanych energii i pofermentu.
  5. Obsługa i konserwacja.

ENERGETYKA SŁONECZNA

Proces inwestycyjny Przy procesie inwestycyjnym polegającym na wykonaniu instalacji solarnej posiadającej moduły fotowoltaiczne, tok postępowania przy realizacji inwestycji uzależniony jest od typu zaplanowanego systemu. Inaczej przeprowadza się go dla systemów wolnostojących, a inaczej dla systemów dołączonych do sieci energetycznej. Prostszym i najczęściej spotykanym obecnie w polskich realiach, ze względu na opłacalność, jest system autonomiczny.

Proces inwestycyjny budowania instalacji złożonej z kolektorów słonecznych, dzieli się na następujące po sobie etapy:
 • Etap - KONCEPCYJNY
  1. Wyszukanie lokalizacji.
  2. Wykonanie audytu energetycznego.
  3. Sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego (tylko systemy wymagające pozwolenia na budowę).
  4. Decyzja o warunkach zabudowy ( tylko dla systemów wymagających pozwolenia na budowę).
  5. Prawo do dysponowania nieruchomością.
  6. Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.
  7. Projekt budowlany (tylko dla systemów wymagających pozwolenia na budowę).
 • Etap PRAWNO - ADMINISTRACYJNY
  1. Zgłoszenie budowy i mapa geodezyjna (tylko systemy wymagające pozwolenia na budowę).
  2. Pozwolenie na budowę, zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy, pobranie dziennika budowy i złożenie oświadczenia kierownika budowy (tylko dla systemów wymagających takiego pozwolenia)
  3. Warunki przyłączenia systemu PV do sieci elektrycznej.
  4. Rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i uzyskanie świadectw pochodzenia, tzw. "zielonych certyfikatów" .
 • Etap FINANSOWY
 • Etap REALIZACYJNY
  1. Budowa systemów PV i zawiadomienie o zakończeniu budowy.
  2. Przyłączenie do sieci energetycznej.
  3. Podpisanie umowy sprzedaży/kupna energii i odbiór systemu PV.
 • Etap EKSPLOATACJA
  1. Zgłoszenie zmian parametrów systemu i kontrola.